Ogłoszenie o zamówieniu – usługa ubezpieczenia

Informacja z otwarcia ofert: [download id=”2084″]

Zawiadomienie o wyniku postępowania: [download id=”2088″]

 

UWAGA !

Uległ zmianie termin składania ofert.

Dotychczasowy termin: 20.11.2017 r. został przedłużony do dnia: 24.11.2017 r.

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Sieradzu wraz z mieniem oddanym w administrowanie, w zakresie (3 pakiety):

dla Pakietu 1

  • ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk;
  • ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;

dla Pakietu 2

  • ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Wspólnot Mieszkaniowych;
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wspólnot Mieszkaniowych;

dla Pakietu 3

•              ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych;.

Osoby do kontaktu:

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1. Tadeusz Klucha – Dyrektor – Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. 98-200 Sieradz ul. Wojska Polskiego
102, fax (43) 822-15-54 e-mail: sekretariat.pksieradz@gmail.com – w sprawach procedury przetargowej.
2. Małgorzata Misiak – broker – pracownik Brokerskiego Domu Ubezpieczeniowego „MERYDIAN” S.A. Łódź,
ul. Piotrkowska 233, fax, (42) 637–77– 99, e-mail: m.misiak@merydian.pl – w kwestiach dotyczących
przedmiotu zamówienia.
3. Agnieszka Balcerak – broker – pracownik Brokerskiego Domu Ubezpieczeniowego „MERYDIAN” S.A. Łódź,
ul. Piotrkowska 233, fax, (42) 637–77– 99, e-mail: a.balcerak@merydian.pl – w kwestiach dotyczących
przedmiotu zamówienia

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 24.11.2017, godzina: 11;00

Szczegóły w załącznikach.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu: [download id=”2056″]

SIWZ: [download id=”2061″]

Wykaz pojazdów: [download id=”2007″]

Charakterystyka Zamawiającego: [download id=”2010″]

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: [download id=”2013″]

Wzór umowy Pakiet 1: [download id=”2016″]

Wzór umowy Pakiet 2: [download id=”2019″]

Wzór umowy Pakiet 3: [download id=”2022″]

Formularz ofertowy Pakiet 1: [download id=”2026″]

Formularz ofertowy Pakiet 2: [download id=”2029″]

Formularz ofertowy Pakiet 3: [download id=”2032″]

Oświadczenie Wykonawcy art 25a ust 1: [download id=”2035″]

Oświadczenie Wykonawcy art 24 ust 1: [download id=”2038″]

Oświadczenie grupa kapitałowa: [download id=”2041″]

Oświadczenie wykonawcy o obowiązku podatkowym: [download id=”2044″]

Wyjaśnienia do SIWZ – [download id=”2066″]

Informacja z otwarcia ofert: [download id=”2072″]

Zawiadomienie o wyniku postępowania:[download id=”2088″]