Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sieradzu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. nr 119 str. 1), dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych (dalej „dane osobowe”) jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sieradzu, ul. Wojska Polskiego 102, 98-200 Sieradz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000090011, sąd rejestrowy Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8270008524, REGON 000688083, kapitał zakładowy 3.429.500,00 zł, www.pksieradz.pl, email: sekretariat@pksieradz.pl, tel. 43 822 40 48.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Marcina Książyk, z którym można się skontaktować mailowo pod adresem iod@pksieradz.pl oraz telefonicznie od numerem 43 822 40 48.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonywania działalności Spółki, w szczególności w zakresie usług świadczonych na rzecz klientów (w tym zleceniodawców, zleceniobiorców).
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 5. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z umowy. Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości zawarcia oraz wykonania umów dotyczących świadczonych usług.
 6. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze, m.in. obowiązków wynikających z art. 75 ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.).Podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy. Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości realizacji obowiązków nałożonych na Administratora.
 7. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. przetwarzanie następuje na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest warunkowane udzieleniem zgody. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi ich przetwarzanie w określonych celach. W każdej chwili przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.
 8. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, nie przysługuje Pani/Panu prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu.
 10. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora lub inne podmioty, których udział w realizacji celów, jest niezbędny, a także podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
 12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 13. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacjom międzynarodowym.
 14. Wszelkie informacje i wątpliwości dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kierować do Administratora:
 15. w formie pisemnej na adres – ul. Wojska Polskiego 102, 98-200 Sieradz,
 16. telefonicznie pod numerem – 43 822 40 48,
 17. mailowo na adres – sekretariat@pksieradz.pl

lub Inspektora Ochrony Danych:

 1. w formie pisemnej na adres – ul. Wojska Polskiego 102, 98-200 Sieradz,
 2. telefonicznie pod numerem – 43 822 40 48,
 3. mailowo na adres – iod@pksieradz.pl

Jeśli uznaje Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, 606-950-000.