Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Targowa 12

Sieradz, 29.06.2016

ZP/5/2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym przy ul. Targowej 12

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

P.U.H. TROMEX Tomasz Mokros

ul. Wołodyjowskiego 28 98-200 Sieradz

Uzasadnienie wyboru: wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryterium oceny ofert przedstawione w SIWZ.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

2. W prowadzonym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Lp

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium gwarancja

Łączna liczba pkt

1.

P.U.H, TROMEX Tomasz Mokros ul. Wołodyjowskiego 28 98-200 Sieradz

268 750,86

90

10

100

2.

INSBUD Adam Ślipek ul. Rajdowa 16/52 94-003 Łódź

294 680,38

82,08

8,47

90,55

3. Zamawiający zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 Ustawy, że umowa
w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. nie wcześniej niż w dniu 5 lipca 2016 r., ponieważ zawiadomienie to zostało przesłane drogą elektroniczną.