Oświadczenie

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w związku z nieprawdziwym oraz obraźliwym wpisem na stronie Fb zamieszczonym przez pana Piotra Andrzejaka oświadcza, że pracownicy poruszają się pojazdem specjalnego przeznaczenia, odbierając odpady komunalne według podanego uprzednio do publicznej wiadomości harmonogramu. Naturalne jest, że proces odbioru odpadów z każdej posesji wymaga chwilowego zatrzymania pojazdu do odbiorów odpadów.

Przedsiębiorstwo Komunalne wzywa autora postu do publicznych przeprosin za używanie obraźliwych słów wobec pracowników spółki oraz do sprostowania informacji niezgodnych ze stanem faktycznym. Jeśli autor postu dalej będzie powielać twierdzenie o naruszaniu przez pracowników spółki przepisów prawa, spółka podejmie stosowne działania zmierzające do ochrony jej dóbr osobistych.

W załączeniu zapis z kamer pojazdu, potwierdzający, że autor zarzutów wycofując samochód, którym się poruszał, uznał zasadność potrzeby zatrzymania pojazdu do odbioru śmieci w celu opróżnienia pojemników na odpady z danej posesji.