Ogłoszenie o zamówieniu – usługa ubezpieczenia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Sieradzu wraz z mieniem oddanym w administrowanie, w zakresie (3 pakiety):

dla Pakietu 1

  • ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk;
  • ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk;
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;

dla Pakietu 2

  • ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Wspólnot Mieszkaniowych;
  • ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wspólnot Mieszkaniowych;

dla Pakietu 3

•              ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych (OC, AC, NNW, ASSISTANCE);.

Osoby do kontaktu:

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1. Tadeusz Klucha – Dyrektor – Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. 98-200 Sieradz ul. Wojska Polskiego
102, fax (43) 822-15-54 e-mail: sekretariat.pksieradz@gmail.com – w sprawach procedury przetargowej.
2. Małgorzata Misiak – broker – pracownik Brokerskiego Domu Ubezpieczeniowego „MERYDIAN” S.A. Łódź,
ul. Piotrkowska 233, fax, (42) 637–77– 99, e-mail: m.misiak@merydian.pl – w kwestiach dotyczących
przedmiotu zamówienia.
3. Agnieszka Balcerak – broker – pracownik Brokerskiego Domu Ubezpieczeniowego „MERYDIAN” S.A. Łódź,
ul. Piotrkowska 233, fax, (42) 637–77– 99, e-mail: a.balcerak@merydian.pl – w kwestiach dotyczących
przedmiotu zamówienia

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 30.11.2018, godzina: 11;00

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki: 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:  [download id=”2565″]

Informacja z otwarcia ofert: [download id=”2512″]

Odpowiedzi na pytania wykonawców: [download id=”2506″]

Ogłoszenie o zamówieniu: [download id=”2356″]

SIWZ: [download id=”2360″]

Wykaz pojazdów: [download id=”2363″]

Charakterystyka Zamawiającego: [download id=”2366″]

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: [download id=”2369″]

Wzór umowy Pakiet 1: [download id=”2373″]

Wzór umowy Pakiet 2: [download id=”2376″]

Wzór umowy Pakiet 3: [download id=”2379″]

Formularz ofertowy Pakiet 1: [download id=”2382″]

Formularz ofertowy Pakiet 2: [download id=”2385″]

Formularz ofertowy Pakiet 3: [download id=”2388″]

Oświadczenie Wykonawcy art 25a ust 1: [download id=”2391″]

Oświadczenie Wykonawcy art 25 ust 1: [download id=”2395″]

Oświadczenie grupa kapitałowa: [download id=”2398″]

Klauzula-Informacyjna RODO: [download id=”2401″]

Wszystkie załączniki: [download id=”2409″]