Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Targowa 12

Sieradz: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym przy ul. Targowej 12
Numer ogłoszenia: 124213 – 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 79987 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 102, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie, tel. 043 8224048, faks 043, 8221554 w. 28.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym przy ul. Targowej 12.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania w zakresie całkowitej zmiany orurowania oraz grzejników w budynku wielorodzinnym w Sieradzu przy ul. Targowej 12, dz. nr ewid. 28/2 obręb Sieradz.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

– Roboty przygotowawcze do wymiany instalacji centralnego ogrzewania, w tym organizacja placu budowy;

– Roboty demontażowe instalacji c.o. grzejnikowej z orurowaniem stalowym;

– Prace transportu wewnętrznego wraz z sortowaniem materiałów z demontażu, jego wywozem i utylizacją na koszt wykonawcy robót;

– Wykonanie przebić, przekuć i drobnych prac ogólnobudowlanych dla przeprowadzenia nowych ciągów poziomów i pionów;

– Wykonanie montażu rozdzielaczy blokowych, poziomów i pionów wraz uzbrojeniem w armaturę odcinającą oraz regulacyjną;

– Wykonanie montażu grzejników w lokalach wraz gałązkami przyłącznymi i zaworami termostatycznymi z głowicami, montaż zaworów odcinających kulowych na powrotnych rurach przyłącznych grzejników;

– Prace montażowe instalacji centralnego ogrzewania, w tym montaż przewodów centralnego ogrzewania z rur i kształtek stalowych łączonych metodą spawania wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym;

– Montaż przewodów z rur stalowych łączonych metodą spawania wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym w części węzła przyłączeniowego;

– Montaż armatury grzewczej;

– Rozruch i regulacja instalacji grzewczej;

– Montaż izolacji termicznej instalacji c.o.;

– Montaż przewodów z rur stalowych łączonych metodą spawania wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym w części zasilania pawilonu usługowego – odrębne odejście z własnym opomiarowaniem;

– Roboty budowlane i rozbiórkowe związane z montażem nowych instalacji, w tym przekucia i uszczelnienia i zamurowania przejść przez przegrody;

– Roboty naprawcze i uzupełniające budowlane związane z montażem instalacji stanowiących przedmiot zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P.U.H. TROMEX Tomasz Mokros, ul. Wołodyjowskiego 28, 98-200 Sieradz, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 307888,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 268750,86

  • Oferta z najniższą ceną: 268750,86 / Oferta z najwyższą ceną: 294680,38

  • Waluta: PLN .