Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Polna 15

Sieradz: Termorenowacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Sieradzu przy ul. Polnej 15
Numer ogłoszenia: 124335 – 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 65453 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 102, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie, tel. 043 8224048, faks 043, 8221554 w. 28.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termorenowacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Sieradzu przy ul. Polnej 15.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest termorenowacja metodą lekką mokrą przegród zewnętrznych, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją oraz wymiana okien w kondygnacji piwnic wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Polnej 15 w Sieradzu (dz. nr ew. 28/1, obręb 14 m. Sieradz).

Inwestycja swym zakresem obejmuje w szczególności:

– roboty przygotowawcze ziemne, rozbiórki opaski, wykopy pod ocieplenie ścian piwnic,

– rozebranie istniejącego ocieplenia szczytów z płyt a-c, płyt z wełny mineralnej i rusztu drewnianego wraz z utylizacją,

– naprawy tynków,

– demontaż obróbek, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej

, – wymiana okien w kondygnacji piwnic,

– przygotowanie powierzchni przegród pod wykonanie warstw docieplających,

– docieplenie stropodachu płytą styropianową laminowana dwustronnie,

– wykonanie termorenowacji tj ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr 14 cm, wraz z wyprawką zewnętrzną,

– wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej,

– wykonanie rynien i rur spustowych,

– budowa nowej opaski z kostki polbruk dookoła budynku,

– wykonanie nowej instalacji odgromowej,

– niwelowanie terenu do rzędnych przed rozpoczęciem prac wykonawczych termorenowacji wraz z odtworzeniem zieleni.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.30.00-3, 45.32.00.00-6, 45.21.10.00-9, 45.42.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • F.H.U. SAW – BUD Andrzej Wróbel, ul. Zielona 12, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 465444,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 354801,36

  • Oferta z najniższą ceną: 354801,36 / Oferta z najwyższą ceną: 499405,94

  • Waluta: PLN .