Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Pogorzelskiego 4

Sieradz: Przetarg nieograniczony 2/2016
Numer ogłoszenia: 68967 – 2016; data zamieszczenia: 03.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 96938 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 102, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie, tel. 043 8224048, faks 043, 8221554 w. 28.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony 2/2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termorenowacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, pięciokondygnacyjnego, składającego się z parteru i trzech powtarzalnych kondygnacji nad parterem, zlokalizowanego w Sieradzu, przy ul. Pogorzelskiego 4 (dz. nr ew. 28/5, obręb 14 m. Sieradz). Termorenowacja polegać będzie na ociepleniu ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą oraz ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją. Inwestycja swym zakresem obejmuje w szczególności: – roboty przygotowawcze ziemne, rozbiórki opaski, wykopy pod ocieplenie ścian piwnic; – rozebranie istniejącego ocieplenia szczytów i pasów na ścianach podłużnych wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki; – naprawy tynków; – demontaż obróbek, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej; – Przygotowanie powierzchni przegród pod wykonanie warstw docieplających; – docieplenie stropodachu płytą styropianową laminowana dwustronnie; – wykonanie termorenowacji tj ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr 14 cm wraz z wyprawką zewnętrzną; – wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej; – wykonanie rynien i rur spustowych; – budowa nowej opaski z kostki polbruk dookoła budynku; – wykonanie nowej instalacji odgromowej; – niwelowanie terenu do rzędnych przed rozpoczęciem prac wykonawczych termorenowacji wraz z odtworzeniem zieleni..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.32.30.00-3, 45.32.00.00-6, 45.21.10.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • F.H.U. SAW – BUD Andrzej Wróbel, ul. Zielona 12, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 305600,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 216383,24

  • Oferta z najniższą ceną: 216383,24 / Oferta z najwyższą ceną: 341295,80