Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Dominikańska 4 – Etap II

Sieradz: Remont wraz z przebudową wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Dominikańskiej 4 – Etap II.
Numer ogłoszenia: 89781 – 2016; data zamieszczenia: 16.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 112906 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 102, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie, tel. 043 8224048, faks 043, 8221554 w. 28.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont wraz z przebudową wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Dominikańskiej 4 – Etap II..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Sieradzu przy ulicy Dominikańskiej 4, działka nr ewid. 19/3 – etap II. Inwestycja swym zakresem obejmuje w szczególności:

– wykonanie wewnętrznych ścian działowych,

– montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, – wykonanie warstw posadzkowych parteru,

– wykonanie warstw posadzkowych I piętra,

– wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych,

-wykonanie wewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania,

– wykonanie tynków cementowo – wapiennych ścian oraz sufitów,

– wykonanie gładzi gipsowych ścian oraz sufitów,

– układanie glazury i terakoty w pomieszczeniach mieszkalnych oraz na klatce schodowej,

– montaż barierki na klatce schodowej,

– malowanie ścian oraz sufitów,

– układanie paneli w pomieszczeniach,

– montaż schodów drewnianych wraz z barierką zabezpieczającą w mieszkaniach dwupoziomowych,

– montaż drzwi wewnętrznych w poszczególnych lokalach mieszkalnych,

– docieplenie ścian zewnętrznych od strony podwórka wraz z wykonaniem gzymsu pod okapem,

– docieplenie stropu nad I piętrem,

– wykonanie tynku cementowo- wapiennego ściany zlokalizowanej w granicy z działką sąsiednią,

– wykonanie obróbek blacharskich podokienników,

– wykonanie tynku cienkowarstwowego na ścianach zewnętrznych,

– wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku,

– rozbiórka istniejącego utwardzenia z płyt chodnikowych,

– wykonanie zewnętrznych schodów z kostki betonowej,

– wykonanie utwardzenia z kostki betonowej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.25.00-6, 45.40.00.00-1, 45.32.10.00-3, 45.23.32.00-1, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.24.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Saf – Bud Szafarz Dariusz, ul. Oksińskiego 62, 98-200 Sieradz, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 509208,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 420387,85

  • Oferta z najniższą ceną: 420387,85 / Oferta z najwyższą ceną: 565185,42

  • Waluta: PLN .