Informacja o wyborze oferty przetargowej – roboty budowlane.

Sieradz: Przetarg nieograniczony – 1/2015
Numer ogłoszenia: 322618 – 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 299568 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 102, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie, tel. 043 8224048, faks 043, 8221554 w. 28.
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Spółka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony – 1/2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Sieradzu przy ulicy Dominikańskiej 4, etap I, Inwestycja swym zakresem obejmuje w szczególności: oczyszczenie, uzupełnienie ubytków oraz wykonanie tzw. rapówki na ścianach piwnic wewnątrz budynku; wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych; zamurowanie otworów okiennych w piwnicy; rozbiórka wejścia do piwnicy lewej oficyny; zasypanie nieużytkowych obecnie pomieszczeń piwnic; wykonanie projektowanych fundamentów; rozbiórka istniejących zadaszeń nad wejściami; rozbiórka części ścian wewnętrznych I piętra oraz parteru; rozbiórka części spękanej ściany zewnętrznej parteru oraz I piętra od strony podwórka; wykonanie rdzeni żelbetowych w ścianie zewnętrznej; wykonanie zszycia ścian zewnętrznych w miejscu występowania spękań; wykonanie nowych kanałów wentylacyjnych; rozbiórka istniejących drewnianych stropów nad parterem oraz nad I piętrem; wymiana nadproży nad otworami okiennymi i drzwiowymi w poziomie parteru oraz I piętra; wykonanie stropu nad parterem oraz I piętrem jako gęstożberowego wraz z wieńcem obwodowym oraz ściągami stalowymi; wykonanie wewnętrznej klatki schodowej; demontaż elementów odwodnienia dachu; demontaż pokrycia dachowego; zabetonowanie wszystkich występujących w budynku kanałów wentylacyjno dymowych; rozbiórka istniejących kominów do poziomu stropu nad I piętrem; rozbiórka elementów konstrukcyjnych więźby dachowej; wykonanie nowej konstrukcji więźby dachowej; wykonanie poziomów kanalizacji pod posadzkowej; wykonanie podkładu pod posadzkę z chudego betonu w poziomie parteru po wcześniejszym zagęszczeniu podbudowy; wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy; wykonanie izolacji termicznej projektowanego ogniomuru z wełny mineralnej wraz z zatopieniem siatki w kleju; wykonanie obróbek blacharskich dachu; wykonanie instalacji odgromowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany, przedmiar i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych załączniki Nr 9, 10 i 11 do SIWZ…

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.40-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma Handlowo – Usługowa PMP s.c. P. Korpa, M. Szymański, ul. Krasawna 46, 98-200 Sieradz, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 307835,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:323244,79
  • Oferta z najniższą ceną:323244,79 / Oferta z najwyższą ceną: 323244,79
  • Waluta:PLN .