Informacja o wyborze oferty przetargowej – Pogorzelskiego 6

Sieradz, 17.05.2016

ZP/1/2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Termorenowacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Pogorzelskiego 6”

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

F.H.U. SAW-BUD Andrzej Wróbel,

ul. Zielona 12, 95-200 Pabianice

Uzasadnienie wyboru: wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryterium oceny ofert przedstawione w SIWZ.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

2. W prowadzonym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Lp

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium gwarancja

Łączna liczba pkt

1.

F.H.U. SAW-BUD Andrzej Wróbel, ul. Zielona 12, 95-200 Pabianice

218 897,54

90

7

97 pkt.

2.

P,H.U. BUDMAR Marianna Janiszewska, Dzigorzew 73A, 98-200 Sieradz

226 383,62

87

5

92 pkt.

3.

P.H.U. IZODOM, Nawojowa 751, 33-335 Nawojowa

247 966,48

79,4

5

84,4 pkt.

4.

EKO-BUD Piotr Haraszkiewicz, ul, Warcka 15, 98-200 Sieradz

275 526,65

71,5

10

81,5 pkt.

5.

SAF-BUD Dariusz Szafarz, ul. Oksińskiego 62, 98-200 Sieradz

273 083,12

72,1

6

78,1 pkt.

6.

Przedsiębiorstwo Koncept Sp. z o.o., ul. Mirowska 41A, 42-200 Częstochowa

293 940,45

67

5

72 pkt.

7.

F.H.U. PMP Piotr Korpa, Marek Szymański, ul. Krasawna 46, 98-200 Sieradz

295 822,35

66,6

5

71,6 pkt.

8.

BUDOMAL Rafał Leśniak, Al. Włókniarz 221/225, 90-642 Łódź

431 699,04

45,6

5

50,6 pkt

3. Zamawiający zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 Ustawy, że umowa
w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. nie wcześniej niż w dniu 23 maja 2016 r., ponieważ zawiadomienie to zostało przesłane drogą elektroniczną.