Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane

Ogłoszenie nr 606655-N-2019 z dnia 2019-10-07 r.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest docieplenie i wykonanie kolorystyki budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Sieradzu przy ulicy Pogorzelskiego 1              dz nr ewidencyjny 32/2 obręb 14 gmina Miasto Sieradz.

Termin składania ofert:
23.10.2019r. do godz. 10:00.

Informacja z otwarcia ofert: pobierz plik

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: pobierz plik

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu: pobierz plik

SIWZ: pobierz plik

Formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ): pobierz plik

Warunki udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 SIWZ): pobierz plik

Oświadczenie wykonawcy (Załącznik nr 3 do SIWZ): pobierz plik

Wykaz robót (Załącznik Nr 4 do SIWZ): pobierz plik

Wykaz osób (Załącznik Nr 5 do SIWZ): pobierz plik

Oświadczenie o przynależności do tej samej gr. kapitałowej (Załącznik nr 6 do SIWZ): pobierz plik

Wzór umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ): pobierz plik

Dokumentacja projektowa (Załącznik nr 8 do SIWZ): pobierz plik