Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym przy ul. Targowa 12

Sieradz: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym przy ul. Targowej 12
Numer ogłoszenia: 79987 – 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. , ul. Wojska Polskiego 102, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie, tel. 043 8224048, faks 043, 8221554 w. 28.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym przy ul. Targowej 12.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania w zakresie całkowitej zmiany orurowania oraz grzejników w budynku wielorodzinnym w Sieradzu przy ul. Targowej 12, dz. nr ewid. 28/2 obręb Sieradz. Zakres robót obejmuje w szczególności:

– Roboty przygotowawcze do wymiany instalacji centralnego ogrzewania, w tym organizacja placu budowy;

– Roboty demontażowe instalacji c.o. grzejnikowej z orurowaniem stalowym;

– Prace transportu wewnętrznego wraz z sortowaniem materiałów z demontażu, jego wywozem i utylizacją na koszt wykonawcy robót;

– Wykonanie przebić, przekuć i drobnych prac ogólnobudowlanych dla przeprowadzenia nowych ciągów poziomów i pionów;

– Wykonanie montażu rozdzielaczy blokowych, poziomów i pionów wraz uzbrojeniem w armaturę odcinającą oraz regulacyjną;

– Wykonanie montażu grzejników w lokalach wraz gałązkami przyłącznymi i zaworami termostatycznymi z głowicami, montaż zaworów odcinających kulowych na powrotnych rurach przyłącznych grzejników;

– Prace montażowe instalacji centralnego ogrzewania, w tym montaż przewodów centralnego ogrzewania z rur i kształtek stalowych łączonych metodą spawania wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym;

– Montaż przewodów z rur stalowych łączonych metodą spawania wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym w części węzła przyłączeniowego;

– Montaż armatury grzewczej;

– Rozruch i regulacja instalacji grzewczej;

– Montaż izolacji termicznej instalacji c.o.;

– Montaż przewodów z rur stalowych łączonych metodą spawania wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym w części zasilania pawilonu usługowego – odrębne odejście z własnym opomiarowaniem;

– Roboty budowlane i rozbiórkowe związane z montażem nowych instalacji, w tym przekucia i uszczelnienia i zamurowania przejść przez przegrody; – Roboty naprawcze i uzupełniające budowlane związane z montażem instalacji stanowiących przedmiot zamówienia.

II.1.5)

nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Wadium może być wnoszone w następujących formach:

– pieniądzu

– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

– gwarancjach bankowych;

– gwarancjach ubezpieczeniowych;

– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 8012 4032 7511 1100 0029 116948, PEKAO Bank Pekao S.A. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium – wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Targowej 12. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.

Wadium w innej formie niż pieniądz Oryginał dokumentu należy zdeponować w siedzibie Zamawiającego – Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 102, pok. nr 1 Kserokopię dokumentu należy dołączyć do oferty. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, jeżeli Wykonawca przedłoży dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 7 dotyczące przedmiotowego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób należyty wykonał co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wymianie, wykonaniu, rozbudowie, przebudowie, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej i wartości brutto co najmniej 300 000,00 zł każda. W celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wykazu ww. robót oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w wykazie wykonanych robót budowlanych oraz oświadczenia i dokumenty załączone do oferty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych i wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz oświadczenia i dokumenty załączone do ww. wykazów.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca dysponuje co najmniej: 1 osobą posiadającą stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i posiadającą co najmniej 5 letnie (łącznie) doświadczenie w pełnieniu kierownika budowy / robót od daty uzyskania uprawnień i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz dysponującą doświadczeniem w postaci pełnienia funkcji Kierownika budowy lub robót, co najmniej na 3 robotach budowlanych o wartości 250 000,00 zł (brutto).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli: – Wykonawca posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 250 000,00 zł, – Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości, co najmniej 250 000,00zł. Ocena warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczenia i dokumenty załączone do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

– oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego

– załącznik Nr 9,

– dokumenty potwierdzające posiadanie upoważnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

– kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego,

– kserokopia potwierdzenia wniesienia wadium,

– inne oświadczenia i dokumenty, o których mowa w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90

 • 2 – okres gwarancji – 10

IV.2.2)

nie będzie przeprowadzona  aukcja elektroniczna

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pksieradz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sieradzu ul. Wojska Polskiego 102 98-200 Sieradz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

24.06.2016 godzina 09:45,

miejsce: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sieradzu ul. Wojska Polskiego 102 98-200 Sieradz, Sekretariat pok. 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

Załączniki do pobrania:

SIWZ Targowa 12 –  SIWZ-Targowa-12-.pdf

Projekt budowlany –  Załącznik-Nr-10-do-SIWZ-projekt-budowlany-1.rar

Specyfikacja techniczna –  Załącznik-Nr-11-do-SIWZ-specyfikacja-techniczna.pdf

Przedmiar robót –  Załącznik-Nr-12-do-SIWZ-przedmiar-robót.pdf

Kosztorys ofertowy –  Załącznik-Nr-13-do-SIWZ-kosztorys-ofertowy-1.pdf

Zapytanie z dnia 21.06.2016

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę KNR, poprawienie wg własnej analizy kosztorysu ofertowego?  I drugie pytanie czy przy składaniu oferty wystarczy dołożyć kosztorys uproszczony czy powinien być szczegółowy?

Insbud Adam Ślipek

W związku z zapisem w pkt 11 SIWZ: „Kosztorys ofertowy pełni rolę pomocniczą, prezentując sposób obliczenia przez wykonawcę ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia i nie stanowi oferty.”,  zmiana KNR nie ma znaczenia, tym bardziej, że pewnie chodzi o dopuszczone rozwiązanie równoważne w zakresie wykonania instalacji metodą zaciskową.
Ad 2. kosztorys uproszczony jest  wystarczający.