Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Polna 15

Sieradz, 29.06.2016

ZP/4/2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Termorenowacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Sieradzu
przy ul. Polnej 15

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

F.H.U. SAW – BUD Andrzej Wróbel

ul. Zielona 12 95-200 Pabianice

Uzasadnienie wyboru: wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryterium oceny ofert przedstawione w SIWZ.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

2. W prowadzonym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Lp

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium gwarancja

Łączna liczba pkt

1.

F.H.U. SAW – BUD Andrzej Wróbel ul. Zielona 12 95-200 Pabianice

354 801,36

90

10

100

2.

P.H.B. ZAMBUD II Bartłomiej Biniek ul. Oksińskiego 62 98-200 Sieradz

372 834,73

86,65

7,14

92,79

3.

P.B.H.U. Saf – Bud Szafarz Dariusz ul. Oksińskiego 62, 98-200 Sieradz

418 984,83

76,21

8,57

84,78

4.

Przedsiębiorstwo Koncept Sp. z o.o. ul. Mirowska 41 A 42-200 Częstechowa

499 405,94

63,94

7,14

71,08

3. Zamawiający zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 Ustawy, że umowa
w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. nie wcześniej niż w dniu 5 lipca 2016 r., ponieważ zawiadomienie to zostało przesłane drogą elektroniczną.