Informacja o wyborze oferty przetargowej – Dominikańska 4 – Etap II

Sieradz, 09.06.2016

ZP/3/2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Remont wraz z przebudową wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Dominikańskiej 4 –
Etap II

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Saf – Bud Szafarz Dariusz,

ul. Oksińskiego 62, 98-200 Sieradz

Uzasadnienie wyboru: wykonawca otrzymał najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryterium oceny ofert przedstawione w SIWZ.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

2. W prowadzonym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:

Lp

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Liczba pkt w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium gwarancja

Łączna liczba pkt

1.

Saf – Bud Szafarz Dariusz
ul. Oksińskiego 62, 98-200 Sieradz

420 387,85

90

10

100

2.

BUD-TRANS Roboty Budowlano – Drogowe Maria Karbowiak, ul. Uniejowska 170A 98-200 Sieradz

439 029,19

86,18

10

96,18

3.

KONSORCJUM: LIDER – WiB s.c. Stabisław Węzikowski, Jan Byczkowski, ul. Piastowska 2/16 98-200 Sieradz; PARTNER – ENVIRO – SERWIS s.c. Szczepan Gajderowcz, Władysław Dziemidkiewicz, ul.Polna 6 98-200 Sieradz

486 911,74

77,70

10

87,70

4.

SZOKMIR Mirosław Szoka, ul. Jagielońska 7/51 98-200 Sieradz

487 963,03

77,54

10

87,54

5.

P.H.U. BUD-MAR Marianna Janiszewska, Dzigorzew 37 A 98-200 Sieradz

536 462,62

70,53

10

83,53

6.

Zakład Remontowo – Budowlany POLBUD Andrzej Podsiadły, ul. Dworska 19
98-200 Sieradz

565 185,42

66,95

10

76,95

3. Zamawiający zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 Ustawy, że umowa
w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. nie wcześniej niż w dniu 15 czerwca 2016 r., ponieważ zawiadomienie to zostało przesłane drogą elektroniczną.