Przetarg Ubezpieczenia

Ogłoszenie nr 342983 – 2016 z dnia 2016-11-15 r.

Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą
w Sieradzu wraz z mieniem oddanym w administrowanie (2 pakiety)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: 

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 68808300000, ul. ul. Wojska Polskiego  102, 98200   Sieradz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 224 048, e-mail , faks 043, 8221554 w. 28.
Adres strony internetowej (URL): pksieradz.pl

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne pksieradz.pl

  1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.pksieradz.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sieradzu ul. Wojska Polskiego 102 98-200 Sieradz
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu wraz z mieniem oddanym w administrowanie (2 pakiety)
Numer referencyjny: ZP/6/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części maksymalnej liczby części 2

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Sieradzu wraz z mieniem oddanym w administrowanie, w zakresie:dla Pakietu 1 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk; ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków; dla Pakietu 2 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Wspólnot Mieszkaniowych; ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wspólnot Mieszkaniowych.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:66515400-7, 66515000-3, 66516000-0, 66516400-4, 66516500-5, 66512100-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Do wykonania ewentualnych zamówień określonych w art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych zastosowanie będą miały stawki efektywne nie wyższe niż wynikające ze złożonej w niniejszym postępowaniu Oferty Wykonawcy. Składka zostanie wyliczona proporcjonalnie do ilości dni okresu udzielonej ochrony bez stosowania zasady składki minimalnej dla każdej polisy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/12/2017

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający formułuje szczegółowe wymagania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 5 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań -Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 5 do SIWZ;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz U. z 2015 r. poz. 1844 ze zm.), w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia lub dokument równoważny.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 3.1. Rozdziału VII SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane w pkt. 4 Rozdziału VII SIWZ, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4 Rozdziału VII SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą dokumenty wskazane w pkt. 4 Rozdziału VII SIWZ, składa dokumenty, o których mowa w pkt. 4 Rozdziału VII SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w kraju, w którym mają miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo Zamówień publicznych, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 3.1. Rozdziału VII SIWZ. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 3.1. Rozdziału VII SIWZ dotyczących podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy nie są podmiotami, na zasoby których powołuje się wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo Zamówień publicznych. W przypadku, o którym mowa w pkt.11 Rozdziału VII SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. W przypadku złożenia oferty wspólnej – wymagane jest złożenie: 1)Oświadczeń i dokumentów poszczególnych Wykonawców określonych w pkt. 3 Rozdziału VII SIWZ, w celu wykazania, że żaden z Wykonawców nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i przesłankom wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) w przypadku warunku określonego w pkt. 2.1 Rozdziału VII SIWZ dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadaniem stosownych uprawnień musi wykazać się każdy z Wykonawców, który będzie wykonywał zakres zamówienia wymagający ich posiadania zgodnie z obowiązującymi przepisami; 3) Oświadczenia poszczególnych wykonawców dotyczącego przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w Art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykonawcą /wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca złoży dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie, iż Wykonawca należy/ nie należy do grupy kapitałowej może zostać złożone na druku Załącznik Nr 7 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo (lub ciąg pełnomocnictw) osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, udzielone przez osobę upoważnioną zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub wpisem do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – załączyć tylko w sytuacji, kiedy ofertę podpisuje osoba, której uprawnienie do reprezentacji nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy w zakresie ryzyk będących przedmiotem niniejszego zamówienia, o ile mają zastosowanie. (Dokument będzie traktowany przez Zamawiającego jako treść oferty i nie będzie podlegał uzupełnieniu. Nie złożenie tego dokumentu lub w sytuacji ogólnej dostępności warunków nie wskazanie ich w formularzu ofertowym oznaczać będzie, że nie mają zastosowania ogólne warunki ubezpieczenia i nie będzie można ich wprowadzić w okresie realizacji umowy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 95
warunki ubezpieczenia 5

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Do okoliczności określonych w ramach art. 144 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych, w których Strony w mogą za obopólną zgodą zawrzeć aneks do umowy zaliczamy: Dla Pakietu 1 i 2: 1.1. zmianę obowiązujących przepisów prawa powodującą konieczność dostosowania do nich warunków umowy, 1.2. zmianę zakresu prowadzonej działalności powodującą konieczność dostosowania do nich warunków umowy, 1.3. konieczność zmiany ochrony ubezpieczeniowej wynikającą z wymogów zawartych w umowach na udostępnienie mienia, usługi lub dofinansowanie Ubezpieczającego, 1.4. uzupełnienie sumy ubezpieczenia/gwarancyjnej, limitu po wypłacie odszkodowania, 1.5. zmiany dotyczące Ubezpieczonych objętych umową, polegające na powstawaniu nowych jednostek, przekształceniach, połączeniach, zmianach własnościowych lub ich formy prawnej, zmiana nazwy lub siedziby, 1.6. zmiany korzystne dla Ubezpieczającego, w tym zmniejszenie stawek/ składek, 1.7. zmianę podwykonawcy Ubezpieczyciela lub osób dedykowanych do obsługi zamówienia, o ile zmiana ta nie pogorszy warunków zawartych w umowie, 1.8. wydłużenie terminu realizacji umowy na wniosek Zamawiającego maksymalnie o 12 miesięcy z przyczyn technicznych lub w sytuacji braku możliwości udzielenia zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę ubezpieczenia, zamówienia przed upływem terminu realizacji zamówienia publicznego, zapewniającego Zamawiającemu ciągłość ochrony ubezpieczeniowej, 1.9. inne okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili ogłaszania zamówienia. 2. Zmiany istotnych postanowień umowy muszą być dokonane na piśmie, wyłącznie w zakresie powyżej określonym. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 3. Pozostałe warunki umowy określone zostały w jej projekcie stanowiącym odpowiednio Załącznik 3a i/lub 3b do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Zamawiający nie określa dodatkowych środków dotyczących zachowania poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku postępowania, innych niż te, które wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 25/11/2016, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu wraz z mieniem oddanym w administrowanie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ubezpieczenie w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk; ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8, 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0, 66516400-4, 66516500-5, 66512100-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
cena 95
warunki ubezpieczenia 5

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr: 2    Nazwa: Usługa ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Wspólnot Mieszkaniowych;ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wspólnot Mieszkaniowych
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8, 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0, 66516400-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
cena 95
warunki ubezpieczenia 5

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
Pliki do pobrania

SIWZ – SIWZ.pdf

Charakterystyka zamawiającego –  Zalacznik-nr-1-Charakterystyka_Zamawiajacego.pdf

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –  Załącznik-nr-2-Szczegółowy-opis-przedmiotu-Zamówienia.pdf

Projekt umowy dla Pakietu 1 –  Załącznik-nr-3a-Projekt-umowy-do-PAKIETU-1.pdf

Projekt umowy dla Pakietu 2 –  Załącznik-nr-3b-Projekt-umowy-do-PAKIETU-2.pdf

Formularz ofertowy dla Pakietu 1 –  Załacznik-nr-4a-Formularz-ofertowy-do-PAKIETU-1.doc

Formularz ofertowy dla Pakietu 2 –  Załacznik-nr-4b-Formularz-ofertowy-do-PAKIETU-2.doc

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu –  Załącznik-nr-5-Oświadczenie-o-spełnianiu-warunków-udziału.doc

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania –  Załącznik-nr-6-Oświadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.doc

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej –  Załącznik-nr-7-Oświadczenie-grupa-kapitałowa.doc

 

Wyjaśnienia do SIWZ –  Wyjaśnienia-do-SIWZ.pdf

Zmodyfikowany załącznik Nr 2 –  Zmodyfikowany-Załącznik-nr-2-Szczegółowy-opis-przedmiotu-Zamówienia.pdf

Wyjaśnienia do SIWZ 2 –  Wyjaśnienia-do-SIWZ-2.pdf

Zmodyfikowany załącznik Nr 2 –  2-Zmodyfikowany-Załącznik-nr-2-Szczegółowy-opis-przedmiotu-Zamówienia.pdf

 

Informacja po otwarciu ofert   –  Informacja-po-otwarciu-ofert.pdf

Zawiadomienie o wyniku postępowania –  zawiadomienie-o-wyniku-postepowania.pdf