Usługa Ubezpieczenia.

Sieradz: Usługa Ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z siedzibą   w Sieradzu wraz z mieniem oddanym w administrowanie (3 PAKIETY)
Numer ogłoszenia: 311780 – 2015; data zamieszczenia: 19.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
V ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. , ul. Wojska Polskiego 102, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie, tel. 043 8224048, faks 043, 8221554 w. 28.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pksieradz.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: pksieradz.pl
 1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa Ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Sieradzu wraz z mieniem oddanym w administrowanie (3 PAKIETY).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Sieradzu wraz z mieniem oddanym w administrowanie, w zakresie: dla Pakietu 1 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk; ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków; dla Pakietu 2 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Wspólnot Mieszkaniowych; ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wspólnot Mieszkaniowych. dla Pakietu 3 ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym oraz wyliczenia składki proporcjonalnie do ilości dni udzielonej przez Wykonawcę ochrony, bez stosowania zasady składki minimalnej dla każdej wystawionej polisy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.64.00-4, 66.51.65.00-5, 66.51.21.00-3, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.50.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy – Pzp, Zamawiający formułuje szczegółowe wymagania i dokonuje opisu tych warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 5 do SIWZ.
 • 3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy – Pzp Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań i nie dokonuje opisu tych warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 5 do SIWZ.
 • 3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy – Pzp, Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań i nie dokonuje opisu tych warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 5 do SIWZ.
 • 3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy – Pzp, Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań i nie dokonuje opisu tych warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 5 do SIWZ.
 • 3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – Pzp, Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań i nie dokonuje opisu tych warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 5 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

– Wypełniony formularz ofertowy

– Załącznik Nr 4 do SIWZ.

– Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki wymagane art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

– Załącznik Nr 5 do SIWZ. – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

– Załącznik Nr 6 do SIWZ.

-Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale V SIWZ, polega zgodnie z pkt. 5 rozdziału V SIWZ na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia, obejmujące w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów, sposób wykorzystania tych zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z tym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest przedłożyć również dokumenty, o których mowa w pkt. 3 oraz w pkt. 4 rozdziału, VI SIWZ, podmiotów na których zasobach polega Wykonawca przy realizacji zamówienia;

– Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III. 4.3.1 niniejszego ogłoszenia zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

– Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, udzielone przez osobę upoważnioną zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub wpisem do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – załączyć tylko w sytuacji, kiedy ofertę podpisuje osoba, której uprawnienie do reprezentacji nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. -Ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy w zakresie ryzyk będących przedmiotem niniejszego zamówienia, o ile mają zastosowanie.

-W przypadku złożenia oferty wspólnej – wymagane jest złożenie:

-Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Załączyć tylko w sytuacji, kiedy ofertę podpisuje osoba, której uprawnienie do reprezentacji nie wynika z wpisów do właściwego rejestru lub wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej poszczególnych Wykonawców.

-Oświadczeń i dokumentów poszczególnych Wykonawców określonych w punkcie 3, 4, 5 rozdziału VI SIWZ. -Dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 1 i 2 niniejszego rozdziału, podpisanych przez pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia tego Wykonawcy, na podstawie, których będzie zawarta umowa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 98
 • 2 – Zakres ubezpieczenia – 2

IV.2.2)

  nie przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszystkie zamawiane rodzaje ubezpieczeń zawierane będą na bazie zapisów ustawowych, postanowień SIWZ oraz wskazanych przez Wykonawcę w ofercie ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy, z korektami stosownymi do przyjętego w Formularzu ofertowym – w Załączniku nr 4 do SIWZ zakresu ubezpieczenia.

2.W przypadku zmiany ogólnych warunków przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia zastosowanie będą miały ogólne warunki, o których mowa w ust. 1.

3.Do wykonania zamówień uzupełniających zastosowanie będą miały stawki efektywne nie wyższe niż wynikające ze złożonej w niniejszym postępowaniu oferty. Składka zostanie wyliczona proporcjonalnie do ilości dni okresu udzielonej ochrony bez stosowania zasady składki minimalnej.

4.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dopuszczalne są w granicach określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Do okoliczności, w których Strony mogą za obopólną zgodą zawrzeć aneks do umowy zaliczamy:

Dla Pakietu 1

a. zmianę obowiązujących przepisów prawa powodującą konieczność dostosowania do nich warunków umowy,

b.zawężenie zakresu prowadzonej działalności albo rezygnacja przez Zamawiającego z ochrony ubezpieczeniowej dla określonych ryzyk lub określonych składników majątku własnego lub powierzonego, wymagające ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji składki,

c.zwiększenie zakresu prowadzonej działalności albo potrzeba objęcia ochroną ubezpieczeniową określonych ryzyk lub określonych składników majątku własnego lub powierzonego, powodujące konieczność rozszerzenia lub zmiany zakresu ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji składki,

d.uzupełnienie sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej, limitu po wypłacie odszkodowania,

e.zmiany dotyczące Ubezpieczonych objętych umową, polegające na powstawaniu nowych jednostek, przekształceniach, połączeniach, zmianach własnościowych lub ich formy prawnej, zmiana nazwy lub siedziby,

f.obowiązek ubezpieczenia wynikający z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze,

g.zmianę podwykonawcy Wykonawcy, o ile zmiana ta nie pogorszy warunków zawartych w umowie,

h.zmiany korzystne dla Zamawiającego, w tym zmniejszenie stawek/ składek, i.nne okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili ogłaszania zamówienia.

Dla Pakietu 2

a.zmianę obowiązujących przepisów prawa powodującą konieczność dostosowania do nich warunków umowy,

b.zawężenie zakresu prowadzonej działalności albo rezygnacja przez Zamawiającego z ochrony ubezpieczeniowej dla określonych ryzyk lub określonych składników majątku własnego lub powierzonego, wymagające ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji składki,

c.zwiększenie zakresu prowadzonej działalności albo potrzeba objęcia ochroną ubezpieczeniową określonych ryzyk lub określonych składników majątku własnego lub powierzonego, powodujące konieczność rozszerzenia lub zmiany zakresu ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji składki,

d.uzupełnienie sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej, limitu po wypłacie odszkodowania,

e.zmiany dotyczące Ubezpieczonych objętych umową, polegające na powstawaniu nowych jednostek, przekształceniach, połączeniach, zmianach własnościowych lub ich formy prawnej, zmiana nazwy lub siedziby,

f.obowiązek ubezpieczenia wynikający z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze,

g.zmianę podwykonawcy Wykonawcy, o ile zmiana ta nie pogorszy warunków zawartych w umowie,

h.zmiany korzystne dla Zamawiającego, w tym zmniejszenie stawek/ składek, i.nne okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili ogłaszania zamówienia.

Dla Pakietu 3

a.zmianę obowiązujących przepisów prawa powodującą konieczność dostosowania do nich warunków umowy,

b.zawężenie zakresu prowadzonej działalności albo rezygnacja przez Zamawiającego z ochrony ubezpieczeniowej dla określonych ryzyk, wymagające ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji składki,

c.zwiększenie zakresu prowadzonej działalności albo potrzeba objęcia ochroną ubezpieczeniową określonych ryzyk, powodujące konieczność rozszerzenia lub zmiany zakresu ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji składki,

d.zmiany dotyczące Ubezpieczonych objętych umową, polegające na powstawaniu nowych jednostek, przekształceniach, połączeniach, zmianach własnościowych lub ich formy prawnej, zmiana nazwy lub siedziby,

e.obowiązek ubezpieczenia wynikający z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze,

f.zmianę podwykonawcy Wykonawcy, o ile zmiana ta nie pogorszy warunków zawartych w umowie,

g.zmiany korzystne dla Zamawiającego, w tym zmniejszenie stawek/ składek,

h.zmianę w okresie realizacji umowy stawki podatku VAT:

h.1. jeżeli zmiana nastąpiła w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy – cena brutto nie ulegnie zmianie.

h.2. po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy – dla Stron wiążąca będzie stawka VAT, obowiązująca w dniu wymagalności składki, a zmiana ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń;

i.zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w oparciu o odpowiednią ustawę oraz zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianę wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – każda ze stron może zwrócić się (nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy) do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – pod warunkiem, iż zmiany wymienione na wstępie wpływają na koszty wykonania przez Ubezpieczycie warunków umowy. Obowiązek udowodnienia, że zmiany powołanych przepisów mają wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa na Ubezpieczycielu.

j.inne okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili ogłaszania zamówienia.

1.Zmiany istotnych postanowień umowy muszą być dokonane na piśmie, wyłącznie w zakresie powyżej określonym. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności nie stanowi zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany.

2.Pozostałe warunki umowy określone zostały w jej projekcie stanowiącym odpowiednio Załącznik 3a i/lub 3b i/lub 3c do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: pksieradz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 102.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sieradzu 98-200 Sieradz ul. Wojska Polskiego 102, budynek Administracji, pokój nr 1 – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk; ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.54.00-7, 66.51.21.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.64.00-4, 66.51.65.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 98
  • 2. Zakres ubezpieczenia – 2

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk Wspólnot Mieszkaniowych ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wspólnot Mieszkaniowych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.54.00-7, 66.51.60.00-0, 66.51.64.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • Cena – 98
  • Zakres ubezpieczenia – 2

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):51.00.00-8, 66.51.41.10-0, 66.51.61.00-1, 66.51.50.00-3, 66.51.21.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert:cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • Cena – 98
  • Zakres ubezpieczenia – 2

Pliki do pobrania:

SIWZ – SIWZ2.pdf

Załącznik nr 1 – Zalacznik-nr-1-Charakterystyka_Zamawiajacego.pdf

Załącznik nr 4 –  Załacznik-nr-4-Formularz-ofertowy.doc

Załącznik nr 2 –  Załącznik-nr-2-SZCZEGÓŁOWY-OPIS-PRZEDMIOTU-ZAMÓWIENIA.pdf

Załącznik nr 3a –  Załącznik-nr-3a-Projekt-umowy-do-PAKIETU-1.pdf

Załącznik nr 3b –  Załącznik-nr-3b-Projekt-umowy-do-PAKIETU-2.pdf

Załącznik nr 3c –  Załącznik-nr-3c-Projekt-umowy-dla-PAKIETU-3.pdf

Załącznik nr 5 –  Załącznik-nr-5-Oświadczenie-w-trybie-art.-22.doc

Załącznik nr 6 –  Załącznik-nr-6-Oświadczenie-w-trybie-art.-24.doc

Załącznik nr 7 –  Załącznik-nr-7-Dokumenty-dotyczące-przynależności-do-grupy-kapitałowej.doc

Załącznik nr 8 –  Załącznik-nr-8-wykaz-pojazdów.pdf

Uzupełnienie:

Wyjaśnienie do SWIZ –  Wyjasnienia-do-SIWZ-26.11.2015.pdf

Zmodyfikowany Załącznik 2 –  Zmodyfikowany-Załącznik-nr-2-SZCZEGÓŁOWY-OPIS-PRZEDMIOTU-ZAMÓWIENIA.pdf

Zmodyfikowany Załącznik 3a –  Zmodyfikowany-Załącznik-nr-3a-Projekt-umowy-do-PAKIETU-1.pdf

Zmodyfikowany Załącznik 3b –  Zmodyfikowany-Załącznik-nr-3b-Projekt-umowy-do-PAKIETU-2.pdf

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

otwórz: Zawiadomienie o wyniku

pobierz:  Zawiadomienie-o-wyniku.pdf